Kredyt na działalność gospodarczą

ogólna umowa kredytowa Uncategorized wniosek o kredyt

Aby uzyskać kredyt na działalność gospodarczą, warto poświęcić czas na poprawne przygotowanie wniosku kredytowego, gdyż od jego poprawności może zależeć zarówno sam fakt przyznania kredytu jak i czas jego rozpatrywania oraz warunki na jakich kredyt gospodarczy otrzymamy. Dlatego na początku ustalmy podstawowe pojęcia, którymi będziemy się posługiwali, nastepnie przyjrzyjmy się szczegółom dokumentu jakim jest wniosek o kredyt na działalność gospodarczą.

Kredytem nazywa się kolokwialnie i fachowo środki finansowe banku pozyskane przez wnioskującego o kredyt do czasowej dyspozycji. Podobnie uproszczone nazywanie występuje względnie często i czasem jest powodem reklamacji wobec banku, a wręcz zatargów. Należy rozróżniać określenie pożyczki i kredytu. Przy udzielaniu pożyczek bank nie docieka jakiemu przeznaczeniu ma ona służyć, a ma na uwadze jedynie możliwości spłaty. Większość podmiotów gospodarczych właśnie w taki sposób traktuje swoje kontakty z bankami. Kredyt bankowy w odróżnieniu od pożyczki służy w realizacji uznanego za właściwy przez bank celu gospodarczego, na to ma być przeznaczony i przeważnie przychód z tytułu osiągnięcia celu będą pokryciem spłaty. Dlatego uruchomienie kredytu zachodzi zwykle nie gotówką „fizycznie”, a drogą przekazania środków na rachunek kredytobiorcy. W niektórych sytuacjach wykorzystanie kredytu jest uzależnione od dokumentacji na fakturach do opłacenia ze środków z kredytu. Trzeba odróżnić kredytowanie potrzeb firmy już istniejącej, prowadzącej działalność gospodarczą dla której kredyt jest wsparciem bieżącej działalności od sponsorowania projektów wymagających środków przekraczających własne możliwości oraz polegających na tworzeniu całkowicie nowych podmiotów gospodarczych. Rozróżnienie to ma duże konsekwencje życiowe, ponieważ nierzadko nie dostrzega się różnicy i bierze jako jednakowe. Finansowanie projektów nowych i poszerzających obszar funkcjonowania firmy jest obciążone większa niepewnością dlatego wymaga stosowania nadzwyczajnych kryteriów oceny dla tych celów. Wymagania co do formy i treści wniosków składanych przez podmioty gospodarcze nie są przez banki ściśle określone. Wymagania te są zdefiniowane w regulaminie w sposób opisowy. W części merytorycznej wniosku możemy pozwolić sobie na pewną dowolność, należy jednak zawrzeć informacje konieczne do jego prawidłowej oceny, a zakres informacji winna być adekwatna do kluczowego motywu wniosku. Większość wniosków da się na szczęście ująć w standardowym zestawie paru punktów. Prawidłowo opracowany wniosek o otrzymanie kredytu powinien posiadać w treści jasne przedstawienie kwestii umożliwiających rozeznanie o planowanej transakcji. Przedstawmy podstawowe:

  • na jaki cel mają być przeznaczone środki kredytu oraz uzasadnienie skuteczności, jeśli planowane cele są innowacyjne.
  • wnioskowaną kwotę środków do uzyskania, przewidywane terminy spłaty i oczekiwaną cenę rat.
  • przedstawienie źródeł i form gwarancji spłaty zaciąganego kredytu (szczególnie gdy w grę wchodzi kredyt hipoteczny działalność gospodarczą).
  • ocenę bieżącej oraz planowanej sytuacji gospodarczej i finansowej wnioskującego o kredyt, a na tym tle źródła finansowania spłat kredytu w wyznaczonych terminach.
  • informacje uzupełniające, rozumiane jako niezwykłe okoliczności mające istotne znaczenie dla oceny pisma z wnioskiem kredytowym przez bank

Pola oznaczone symbolem * są wymagane. Email nie jest publikowany.