Kredyty bez Bik

bez bik bik kredyt z bik

Od kiedy Biuro Informacji Kredytowej zaistniało na bankowym terytorium wiele osób zadaje sobie pytanie dlaczego Bik istnieje, czemu dotychczasowe sposoby zbierania informacji o kliencie były niewystarczające i komu się to opłaca.
Bik istnieje aby zbierać i wymieniać informacje z banków i Skoków na temat zdarzeń związanych z udzielaniem i prowadzeniem kredytów. Dodatkową funkcją Biku jest obliczanie, na podstawie zebranych danych, ocen punktowych klientów (scoringów), które liczbowo obrazują związane z daną osobą, tak zwane ryzyko kredytowe. Scoring udostępniany jest bankom. Oprócz tego BIK wysyła na żądanie osób prywatnych raporty na temat ich samych, do czego jest ustawowo zobowiązany. Raz na 6 miesięcy osoba może otrzymać darmowy raport na swój temat, po zgłoszeniu wniosku w BIK o Informację Ustawową. Możliwe jest uzyskanie rozszerzonych raportów zawierających bardziej szczegółowe informacje i zestawienia, lecz za ich przygotowanie pobierane są opłaty.
Dlaczego dotychczasowe sposoby oceny klientów banków nie były dla banków wystarczające? Bank próbując ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu bez Bik pozyskiwał dotychczas informacje na jego temat z dwóch źródeł – informacji wewnętrznych banku, jeśli klient wcześniej był już klientem danego banku oraz z informacji dostarczanych przez samego klienta w postaci dokumentów i zaświadczeń. Dodatkowo bank mógł sprawdzić czy na temat osoby ubiegającej się o kredyt bez bik w KRD lub podobnej bazie, na której czasami umieszczane były osoby zalegające z opłatami. Informacje KRD były jednak niepełne i jednostronne – nie zawsze osoba posiadająca zaległości finansowe musiała tam trafić, bo to leżało w gestii wierzyciela, i informacje znajdujące się w KRD mogły być jedynie negatywne. Bik wprowadził w tej kwestii radykalną zmianę, zbierając także informacje o prawidłowym regulowaniu zobowiązań finansowych przez klientów.
Niemniej, żaden bank bez bik nie mógł uzyskać dostępu do bardzo kluczowego obszaru informacji o klientach – informacji gromadzonych w innych bankach. Istniała wprawdzie wcześniej baza MIG (Międzybankowa Informacja Gospodarcza) lecz nie zakres jej kompetencji nie umożliwiał jej gromadzenia informacji na taką skalę jak BIK. Konkurujące banki nie dzielą się ze sobą informacjami na temat swoich klientów, gdyż nie byłoby to po pierwsze zgodne z prawem, a także nie byłoby korzystne dla ich interesów. Pozostawała więc luka, która była potencjalnie możliwa do wykorzystania przez osoby o nieuczciwych zamiarach lub skłonne do zapożyczania się ponad miarę. Szczególnie w drugim wypadku, spłacanie jednych kredytów, kredytami zaciąganymi w następnych bankach mogło prowadzić w prostej linii do niebezpiecznej pętli zadłużeniowej. Bik wypełnia tę lukę oferując bankom grunt na którym dochodzi do wymiany informacji między nimi, ograniczając możliwość zaciągania wielokrotnie kredytów bez bik na spłatę innych kredytów dzięki szybkiej wymianie danych. Oczywiście nie istnieje system idealny ale z bik jest on dużo bardziej szczelny i stabilny.
Dochodzimy tym samym do odpowiedzi na trzecie pytanie: komu się to opłaca? Czy tylko bankom, które wiedzą więcej o swoich potencjalnych klientach więcej niż kiedykolwiek, zaraz po tym jak Ci przestąpią próg oddziału? Czy otrzymanie kredytu bez bik było dla kredytobiorcy tańsze, szybsze i wygodniejsze? Po kilku latach działania Bik możemy stwierdzić, że Bik pozytywnie wpłynął na ogół bankowego systemu. Potrzeba jego istnienia w kraju dodatkowo potwierdza występowanie tego typu biur w większości krajów Europy. Kredyty bez bik wymagały większej ilości zaświadczeń, mozolnego sprawdzania dokumentów lub bazowania na niepełnej informacji wewnątrz bankowej o ile ta w ogóle była dostępna. Kredyty z Bikiem tańsze są dzięki zmniejszeniu się ryzyka kredytowego, którego koszt musieli ponosić wszyscy klienci z powodu wymuszonego zawyżania punktów odcięcia (cut off point – wartość oddzielająca grupy klientów która kwalifikuje się do przyznania kredytu od osób, które nie spełniają wymogów pod badanym kątem, np.: oceny scoringowej z Bik). Kredyt z Bik się opłaca.

Pola oznaczone symbolem * są wymagane. Email nie jest publikowany.