Słownik pojęć

Słownik pojęć i skrótów dla świadomego kredytobiorcy:

 • AMRON – System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami
 • BIG – Biuro Informacji Gospodarczej
 • BIK – Biuro Informacji Kredytowej
 • BIK Indeks PKK – wskaźnik  BIK Indeks Popytu na Kredyty Konsumpcyjne
 • BIK Indeks PKM – wskaźnik BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe
 • BIKSco CreditRisk – model oceny punktowej kredytobiorcy stosowany przez BIK
 • BIOM – Baza Informacji o Monitoringu
 • BIOMZK – Baza Informacji o Monitoringu i Zarządzaniu Klientami
 • BIORK – Baza Informacji o Rachunkach Kredytowych
 • BIOZ – Baza Informacji o Zapytaniach
 • CIG – Centrum Informacji Gospodarczej
 • DTIWskaźnik DTI, Debt to Income – stosunek zadłużenia do dochodu kredytobiorcy
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – biuro informacji gospodarczej
 • KIR – Krajowa Izba Rozliczeniowa
 • Klient Nadaktywny –  w żargonie bik/bankowym klient obsługujący 10 i więcej zobowiązań finansowych (kredytów, pożyczek)
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRD – Krajowy Rejestr Dlugów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KBIG – Krajowe Biuro Informacji Kredytowej
 • LtVLoan to Value – stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości go zabezpieczającej
 • MIG – Międzybankowa Informacja Gospodarcza
 • MIG-DZ – Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty Zastrzeżone
 • Model BIKSco Hipoteczny Wniosek – narzędzie oceny ryzyka kredytowego kredytobiorcy wnioskującego o kredyt hipoteczny, pożyczkę hipoteczną bądź inne zobowiązanie zabezpieczone hipoteką.
 • Parabank – firma udzielająca pożyczek, nie będąca bankiem
 • Poręczyciel – osoba udzielająca poręczenia kredytu bądź pożyczki
 • Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. – poprzednia nazwa ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • Schufa (Schufa Holding AG) – jeden z niemieckich odpowiedników biur informacji gospodarczej, obejmujący zakresem swojej działalności zarówno przedsiębiorstwa jak i osoby prywatne. Może także zbierać informacje o polskich przedsiębiorstwach.
 • SKOK – Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa
 • SMRP – System Monitoringu Rynku Pieniężnego
 • Social Lending – pożyczki społecznościowe
 • Subprime – pożyczka bądź kredyt udzielane osobie o niepewnej wiarygodności kredytowej
 • UOKIK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Ustawa Antylichwiarska – potoczna nazwa nowelizacji do Kodeksu Cywilnego, ustawy o kredycie konsumenckim, oraz innych ustaw w 2005 roku wprowadzająca m.in. ograniczenie wysokości maksymalnego oprocentowania kredytu do 4-krotności stopy lombardowej NBP. Później wielokrotnie nowelizowana.
 • ZBP – Związek Banków Polskich
 • SWOZ – System Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach
 • ZORO – System Zdarzeń z Obszaru Ryzyka Operacyjnego
 • Żyrant – osoba udzielająca poręczenia kredytu bądź pożyczki (poręczyciel)