Status płatności w SI BIK

bik informacje porady

BIK w swoim Systemie Informacyjnym rozróżnia następujące stany spłaty zadłużenia (statusy płatności), które mają wpływ na ocenę punktową. Uszeregowane są wg. negatywnej wagi (najcięższe znajdują się najniżej):

  • Zaległość 0 – 30 dni
  • Zaległość 31 – 90 dni
  • Zaległość 91 – 180 dni
  • Zaległość powyżej 180 dni
  • Windykacja – prowadzona przez bank windykacja
  • Egzekucja – prowadzona przez bank egzekucja
  • Odzyskany – wszystkie należności banku zostały odzyskane w procesie windykacji lub egzekucji
  • Umorzony – część należności banku nie została odzyskana w procesie windykacji lub egzekucji. Podawana jest przy tym kwota umorzonej należności.

Zasadniczo interpretacja poszczególnych statusów płatności kredytobiorcy zależy od banku. Pierwszy ze statusów na liście nie powinien obniżać „zaufania” banku do klienta, jednak znane są przypadki, gdy mniej doświadczeni pracownicy potraktowali je na niekorzyść. Jeśli bank systemowo odrzuca wnioski o kredyt z powodu statusu pierwszego (o kodzie 0), lepiej uznać takie warunki za zbyt wygórowane i po prostu poszukać bardziej rozsądnego banku.

Interpretacja poszczególnych stanów z punktu widzenia Biura Informacji Kredytowej wygląda następująco:

Normalny – wtedy podana jest dla rachunku Data zamknięcia. Wartości w polach Kwota do spłaty i Saldo należności wymagalnych są równe zero oraz Status płatności rachunku ma wartość Zaległość 0-30 dni lub 0. Taki stan rachunku oznacza, że klient spłacił swoje zobowiązanie.


Odzyskany – wtedy podana jest dla rachunku Data odzyskania. Wartości w polach Kwota do spłaty i Saldo zaległości są równe zero oraz Status płatności rachunku ma wartość
Odzyskany lub O. Taki stan rachunku oznacza, że klient uregulował swoje zobowiązania wobec banku, bądź bank odzyskał swoją wierzytelność w drodze postępowania windykacyjnego lub egzekucyjnego np. zaliczenie na spłatę zadłużenia wpływu środków ze sprzedaży przez komornika przedmiotów zabezpieczenia.


Umorzony – wtedy podana jest dla rachunku Data umorzenia. Wartości w polach Kwota do spłaty i Saldo zaległości są większe od zera oraz Status płatności rachunku ma wartość
Umorzony lub U. Taki stan rachunku oznacza, że klient nie uregulował swoich zobowiązań wobec banku. Bank musiał spisać w straty niewyegzekwowane od klienta należności na kwotę podaną w polu Kwota do spłaty, pomimo tego, że prowadził w stosunku do klienta działania windykacyjne lub egzekucyjne.

(na podstawie informacji z BIK S.A.)

1 thought on “Status płatności w SI BIK

  1. Witam, chciałam starać się o kredyt lecz mam jedno przeterminowanie powyżej 90 dni które zamierzam spłacić jaka jest szansa na uzyskanie kredytu?

Pola oznaczone symbolem * są wymagane. Email nie jest publikowany.